Dordseweg opening

 

NIEUW - AMSTERDAM,

PLECHTIGE LAATSTE STEENLEGGING. -19 Nov.

Op de straatweg Nieuw  Dordrecht - Schoonebeek met zijtak naar Amsterdamscheveld had gisteravond een ongewone plechtigheid plaats. Onderscheidene autoriteiten o.w. de Commissie voor ,de wegenaanleg, de rijksinspecteur voor de steun verleening voor Drenthe, B. en W. van Emmen, burgemeester van Schoonebeek, enkele geestelijken en verdere belangstellenden hadden zich n.l. op meer genoemde weg vereenigd ter hoogte van de grensscheiding van de gemeenten Emmen en Schoonebeek. Het doel was de plechtige laatste steenlegging dier belangrijke verbindingsweg.

Allereerst verkreeg de heer J. Gorter Kzn voorzitter der wegencommissie het woord en sprak de volgende rede uit.

 Geachte aanwezigen 

Het is gebruikelijk dat bij het totstand komen van eenig belangrijk bouwwerk op bepaalde tijdstippen eenig bijzonder voorval met eenige plechtigheid plaats vindt.

Ik ,bedoel o.a. het leggen van den eersten steen en na de voltooiing de plechtige opening of ingebruikneming.

Bij den aanleg van dezen weg hebben we deze plechtigheid niet bij het leggen van den eersten, maar van den laatsten steen.

En met het leggen van dezen laatsten steen is ook het bouwwerk voltooid en de weg gereed.

Het past bij deze gelegenheid een woord van dank te brengen aan allen, die aan de totstandkoming van deze belangrijke onderneming hebben medegewerkt.

Een woord van dank in de eerste plaats aan degene, die het initiatief genomen hebben en de plannen hebben opgezet.

En al zijn het meerderen, die in dit verband genoemd zouden kunnen worden, toch meen ik in het bijzonder hier den naam te mogen noemen van den secretaris der Wegen - Commissie, den heer Horch, die do: ziel van de onderneming is geweest.

Aan zijne presta1ie bij de opzet en bij de uitvoering komt bij deze gelegenheid een woord van lof toe. Het leeuwenaandeel van den arbeid lag op zijn schouders en hij heeft zich van zijn taak gekweten op een wijze, die een bijzondere eervolle vermelding waard is.

Een woord van dank komt toe, aan de Colleges die de uitvoering van het werk hebben mogelijk gemaakt en die door het toekennen van subsidies hebben gezorgd dat deze groote verkeersverbetering voor Zuid - Oost Drenthe tot stand kon worden gebracht.

Aan de Regeering, aan het Gewestelijk Bestuur, aan de Gemeentebesturen van Emmen en Schoonebeek brengen wij onzen dank voor den steun in zoo ruime mate ondervonden.

Een woord van bijzonderen dank komt toe aan den heer Rijksinspecteur der Werkverschaffing, den heer Jongbloed, Burgemeester van Sleen voor de uitnemende wijze, waarop hij, te zamen met de belangen van de voorziening in de werkverschaffing óók de belangen voor het totstandkomen van deze verkeerswegen heeft bevorderd.

Aan zijnen daadwerkelijken steun in menigerlei opzicht hebben we groote verplichting en voor zijne medewerking, op zoo velerlei wijze betoond, hebben we groote waardeering!

Ook aan de architecten die de plannen hebben gemaakt, aan hunne ambtelijke collega's, die ze hebben gekeurd, en die toezicht hebben uitgeoefend, brengen we bij deze gelegenheid onzen dank! Eveneens aan de opzichters en de uitvoerders, de ambtenaren van de Ned. Heide Mij.

En, vóóral niet te vergeten ook onzen dank aan hen, die door hun handenarbeid, In het zweet huns aanschijns, het werk hebben uitgevoerd en tot stand gebracht.

Want we erkennen de waarheid, die er ligt in de woorden:

………………….Eere steeds,

Elke hand met eelt bewassen, 

Eere elken droppel zweets,

Die daar valt op veld en plassen!

Belangrijk is de verbetering in de verkeerswegen, die in de laatst 25 jaren in het Zuid - Oosten der provincie Drenthe is tot stand gekomen. Het aantal kilometers verharde wegen is in dien tijd verveelvoudigd.

Er is een tijd geweest - ongeveer 30 - 40 jaren geleden - dat de verharde wegen, als belangrijke factor voor het verkeerswezen, geen groot gewicht meer in de schaal konden leggen.

Het oog was toen gericht op spoor- en tramwegen. Dat waren de middelen van verkeer voor de toekomst!

De koets, de tilbury, de omnibus, waren uit den tijd geraakt. Het verkeer met stoomvermogen langs spoorbanen zag zich de onbeperkte aIlleen heerschappij voor de toekomst toegewezen.

Althans, zoo scheen het !

Intusschen, de wonderen der techniek lieten zich ook aan het verkeerswezen niet onbetuigd.

Ook al blijft het spoor- en tramverkeer een zekere plaats, de eerstgenoemde zelfs een belangrijke plaats in het verkeerswezen innemen, toch valt niet te ontkennen dat het snelverkeer per auto in den laatsten tijd zoo overweldigend is toegenomen dat de tramwegen daaraan een geduchte mededinger hebben gekregen en ook de spoorwegen moeten reeds met het nieuwe vervoermiddel rekening houden. Door dezen gang van zaken won en wint de verharde weg in beteekenis en belangrijkheid. Voor de samenleving, voor den vooruitgang, voor den opbloei van een streek is een net van goed verharde wegen onontbeerlijk.

Het verheugt ons daarom, dat wij van de goede verharde wegen, de noodzakelijke voorwaarde voor de ontwikkeling van landbouw, handel en nijverheid, in deze omgeving ook ons bescheiden deel langzamerhand krijgen.

Wanneer men de wegenkaart van Drenthe beziet, dan is de gemeente Emmen nog het spaarzaamst met wegen bedeeld, als men althans, zooals voor een juiste beoordeeling de uitgestrekte heidevlakten in Drenthe buiten beschouwing laat.

Welnu, ook deze weg draagt er toe bij dat de hulpbronnen van deze gemeente ontsloten kunnen worden; de verbinding met Nieuw -Schoonebeek brengt uitzicht op een verhoogde bloei van de Emmer markt, terwijl ook de belangen van Schoonebeek daardoor gediend worden.

We wenschen dus beide gemeenten met deze verbinding van harte geluk en spreken den wensch uit, dat de bloei en de welvaart van beide gemeenten daardoor bevorderd mogen worden tot in lengte van dagen.

Na het uitspreken dezer rede verzoekt de heer Gorter den heer G.Kootstra de laatste steen te leggen, waaraan door den heer Kootstra gevolg werd gegeven.

Hierna sprak de heer Kootstra enkele woorden van dank voor de uitnoodiging en ging spreker nog eens na de geschiedenis van de totstandkoming van den weg, zich verheugende dat de commissie speciaal ir. Horch ten tijde dat de zaak werd aangesneden meer optimistisch was dan spreker waar deze het als luchtkasteelen beschouwde. Spreker dankt de commissie voor hun succesvolle arbeid welke zeer in het belang der gemeente Emmen geacht kan worden.

Vervolgens voerde de heer O. Norbruis het woord, welke in een uitgebreid betoog het nut der onderwerpelijke verkeersweg uiteenzette zich aansluitende bij de woorden van hulde en dank aan de wegencommissie. Spreker spreekt de wensch uit dat de commssie haar taak nog niet als beëindigd zal beschouwen.

Ir. Horch hierna het woord verkrijgende, verklaarde te spreken in de eerste plaats als plaatselijk directeur van de D. L. O. Spreker sprak zijn groote voldoening over het tot stand gebrachte uit en bracht in de eerste plaats woorden van dank aan den heer A. Jongbloed, rijksinspecteur van de steunverleening voor Drenthe.

.Wat betreft de woorden van dank aan spreker gebracht in zijn functie van secretaris - penningmeester der wegencommissie wijst spreker nogmaals op de steun van den heer Jongbloed. Spreker verklaart, dit in antwoord op het verzoek van den heer Norbruis dat de commissie bereid is haar bemoeiingen voort te zetten.

Hierna werd de aanwezigen een dronk geoffreerd, waarna de heer Jongbloed het woord voerde en speciaal ir. Horch bedankte voor zijn vele werk.

Spreker feliciteerde de streek met de verkeersweg zich gelukkig rekenende aan deze mooie verbetering mede te hebben kunnen werken.

De sprekers hadden alle een applaus in ontvangst te nemen. 

www.oud-schoonebeek.nl