Tolgelden Hoofdweg

 AFSCHRIFT

 

 

29 NOVEMBER 1906    

Wij  Wilhelmina, bij de gratie

Gods Koningin der Nederlanden,

Prinses van Oranje  - Nassau, enz. enz. enz.

 

Op de voordracht van Onzen Minister van Waterstaat van 26 November 1906        No. 194, afdeeling Waterstaat;

Gelet op het Koninklijk besluit van 19 October 1903.No.47

 

HEBBEN GOEDGEVONDEN EN VERSTAAN:

 

Aan Directeuren der Coevorder Straatweg - Maatschappij wordt voor den tijd van drie

jaren, ingaande 1 Mei 1907,concessie verleend tot tolheffing op den weg tusschen COEVORDEN en de ELLENBEEK,/gemeente SCHOONEBEEK/, onder de bij Koninklijk besluit van 15 December 1879, No.18, gegeven voorschriften, en overeenkomstig het bij Ons tegenwoordig besluit behoorend tarief.

Onze Minister van Waterstaat is belast met de uitvoering van dit besluit.

 

HET LOO, den 29 November 1906.

/get:/ W I L H E L M I N A.

DE MINISTER VAN WATERSTAAT,

/get:/ J. K R A U S.

Overeenkomstig het oorspronkelijke

DE SECRETARIS - GENERAAL VAN HET    DEPARTEMENT VAN WATERSTAAT,

/get:/ SALVERDA DE GRAVE.

Voor eensluidend afschrift,

                                                                        DE SECRETARIS - GENERAAL,

            Aan                                                                Salverde de Grave.

Heeren Directeuren der Coevorder Straatweg-

Maatschappij adres den Heer G.Weijs notaris

Te C O E V O R D E N

 

 

 

 

 

 

 

Tarief van tolgelden op den weg tusschen

Coevorden en de Ellenbeek (gemeente Schoonebeek).

 

 

Voor elk paard of muilezel                                                                                     ƒ        0,04

Voor elk runderbeest of ezel                                                                                            0,01    

Voor elk kalf, schaap of varken                                                                                        0,01

Voor elke kudde schapen of varkens sterker dan 40 stuks in eens                             0,40

Voor elken bok, geit of hond aangespannen voor een rij of voertuig met 2 wielen     0,02½

Voor elken bok, geit of hond aangespannen voor een rij of voertuig met 4 wielen     0,05

Voor elken ezel aangespannen voor een rij of voertuig met 2 wielen of voor sleden 0,04

Voor elken ezel aangespannen voor een rij of voertuig met 4 wielen                           0,06

Voor elk paard of runderbeest aangespannen voor een rij of voertuig met 2 wielen 

                                                                                                              of voor sleden      0,07

Voor elk paard of runderbeest aangespannen voor een rij of voertuig met 4 wielen  0,10

Wanneer twee of meer rij of voertuigen samengekoppeld zijn, zal bovendien voor

                                                                                 elk paar wielen betaald worden       0,03

Voor elk paard aangespannen voor dilicances of postwagens, ingericht voor niet

                                                                                          meer dan 6 personen               0,10

idem voor meer dan 6 doch niet meer dan 12 personen                                               0,15

Voor meer dan twaalf doch niet meer dan 18 personen                                                0,20

Voor een rijwiel                                                                                                                    0,01

Voor een motorrijwiel                                                                                                          0,02½

Voor een motorwagen                                                                                                        0,05

 

Voor de bijwagens behoorende tot eene diligence of postwagen zal betaald worden evenals voor de laatstgenoemde naarmate van het getal der plaatse en de aangespannen paarden.

Bij het terugkomen dezer wagens, wanneer zij ledig zijn zal daarvoor de gewone tol verschuldigd zijn, waarvoor de rijtuigen, geene diligences of postwagens zijnde, onderworpen. Bij de berekening van het aantal zitplaatsen eene diligence, post of bijwagens die de voorlieden en conducteurs, die de rijtuigen geleiden, bezetten.

 

            Van den tol zullen vrij zijn de paarden en rijtuigen, motorrijwielen en rijwielen:

a          behoorende tot het  koninklijk huis en die der prinsen of prinsessen, zoomede op reis die van de persoonen die het gevolg van het Koninklijk huis of dat der prinsen of prinsessen uitmaken;

b          die van renboden in dienst der Koningen en op reis zijnde;

c          die uitsluitend gebruikt wordende voor de brievenposterij wanneer bij het gebruik  maken van een rijtuig of motorwagen behalve de postiljon of bestuuder geen, of  slechts één reisiger;

d          die van de aanname van het onderhoud of herstellingen van den weg, echter niet verder dan voor het gedeelte waarvan hij het onderhoud of de herstellingen aannam;

e          die der ambtenaren van Rijks of den Provincialen Waterstaat in hunne betrekking  den  weg passeerende;

f          die der Directeur of Commissie van beheer over den weg en der beambten die  met het toezicht van den weg zijn belast;

g          die der Marechaussee en der militairen in uniform, die zich wegens dienst-verrichtingen moeten verplaatsen als ook de wagen en voertuigen behoorende aan den Staat of aan nationale legerkorpsen en voorzien zijn van het door het Departement van Oorlog vastgesteld distractie teken;

h          De onaangespannen, ongezadelde of onbeslagen veulens, zoolang zij nog geen snijtanden hebben;

i           De paarden en wagens die mestspeciën, plaggen, heide en heideschalen en turf op eigen of gehuurde gronden gewonnen, gemaakten, gestoken of gebaggeld, tot eigen gebruik bestemd verwarmen, en voorts die wagens en paarden welke dienen om den oogst binnen te halen;

j           De paarden en het vee, dat dagelijks naar de weiden wordt gebracht of daarvan terug gehaald;

           

Aan den gemelden weg geplaatsten bijboom zal een tolrecht worden geheven overeenkomstig bovenstaand tarief, met dien verstande, dat voertuigen, paarden vee, ezel, schapen, bokken, geiten en varkens, die vervoerd worden van of naar de perceelen Sectie A., No 1650, 1651, 1770, en 1771 der gemeente Schoonebeek en de perceelen Sectie I, No 452, 454, 456, 457, 551, 539, 540, en 541 der gemeente Coevorden van tol vrij zullen zijn.

 

                                   Behoort bij Koninklijk besluit van 29 November 1906, No 89.

                                                                                                          Mij bekend,

                                                                                              De Minister van Waterstaat              

                                                                                                          (get) J. Krans.

 

                                                                                  Overeenkomstig het oorspronkelijke,

                                                                                              De Secretarie Generaal

                                                                                              (get) Salverda de Grave.

 

                                                                                  Voor eensluidend afschrift,

                                                                                              De Secretaris Generaal

                                                                                              Salverda de Grave     

 

 

 

 

AFSCHRIFT

 

 

10 Maart 1927    

Wij  Wilhelmina, bij de gratie Gods

   Koningin der Nederlanden, Prinses

van Oranje  - Nassau, enz. enz. enz.

 

No 27

 

Op de voordracht vanOnzen Minister van Waterstaat van 7 Maar 1927, No. 347, Afdeeling Waterstaat A.:

HEBBEN GOEDGEVONDEN EN VERSTAAN :

De laatstelijk bij Ons besluit van 15 Maart 1926, No. 18 aan directeuren der Coevorder straatweg Maatschappij tot 1 Mei 1927 verleende Concessie tot tolheffing op den weg tusschen Coevorden en de Ellenbeek (gemeente Schoonebeek) wordt met den tijd van een jaar. alzoo tot 1 Mei 1928 op den bestaanden voet verlengd.

Onze Minister voornoemd is belast met de uivoering van dit besluit.

 

s-Gravenhage, den 10 Maart 1927.

(get :) WILHELMINA.

DE MINISTER VAN WATERSTAAT,

(get:) H.v.d.Vegte.

Overeenkomstig het oorspronkelijke,

De Secretaris-Generaal van het

Departement van Waterstaat,

(onleesbare handtekening)

A a n

De Heeren Directeuren der

Coevorder Straatweg maatschappij

adres: den Heer E. van der Scheer te

VLIEGHUIS  COEVORDEN.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

AFSCHRIFT

Wij  Wilhelmina, bij de gratie Gods

    Koningin der Nederlanden, Prinses

van Oranje  - Nassau, enz. enz. enz.

27 April 1925                

 

no. 35                   

 

  

Op de voordracht van Onzen Minister van Waterstaat van 22 April 1925 no.344, Atdeeling waterstaat A;

HEBBEN GOEDGEVONDEN EN VERSTAAN:

 De laatstelijk bij Ons besluit van 26 April 1924 no.14 aan directeuren der Coevorder Straatweg Maascchappij tot 1 Mei 1925 verleende concessie tot tolheffing op den weg tusschen Coevorden en de Ellenbeek (gemeente Sohoonebeek) wordt met den tijd van een jaar, derhalve tot 1 Mei 1926, op den bestaanden voet verlengd.

 

Onze Minister voornoemd is belast met de uitvoering van dit beslut.

 

  

Het Loo, den 27 April 1925

(get.) Wilhelmina.

 

  

 

De Minister van waterstaat,

(get.) G.J.van Swaay.

Overeenkomstig het oorspronkelijke

De Secretaris - Generaal van het

De partement van waterstaat,

(get.) Salverda de Grave.

Voor eensluidend afschrit

De Secretaris - Generaal.

(get.) Salverda de Grave.

Voor kopie conform

De Griffier der Staten van Drenthe,

(0nleesbare handtekening)

 

 

www.oud-schoonebeek.nl