1882 Brug over Alte Picardiekanaal

Provinciale Waterstaat

      In Overijsel

                                                                       Z W O L L E  14 April 1882

    No 279 / D

ONDERWERP

 

  

Overeenkomst kanaal

Coevorden – Picardie

 

 

 

Aantal bijlagen 1

 

  

 

Hierbij heb ik de eer U toe te zenden een exemplaar der door Heeren Gedeputeerde Staten van Overijsel goed gekeurde overeenkomst, betreffende de op de doorsnijding van het kanaal Coevorden Picardie met de straatweg naar Nieuw Schoonebeek te maken werken.

 

 

 

                                                                                  De Ingenieur van den

                                                                                  Provincialen Waterstaat

                                                                                              In Overijsel

                                                                                  (onleesbare handtekening)

 

 

 

 

            Aan

G.Berends en J.H.Loos

Commissarissen van den straatweg

Van Coevorden naar Nieuw Schoonebeek

       Weijerswold bij Coevorden

 

 

 

  

 

 

Overeenkomst betreffende deze aanleg en het onderhoud van werken op de doorsnijding van de straatweg van Coevorden naar Nieuw Schoonebeek met het kanaal van Coevorden in de richting van Alte Picardie 

Op heden den 13e April 1882, zijn de ondergetekenden A.Deking Dura, Ingenieur van den Provincialen waterstaat in Overijsel, handelende voor de provincie Overijsel te Zwolle en G.Berends en J.H.Loos landbouwers te Weijerswold, gemeente Coevorden, in hunne hoedanigheid als commissarissen van den straatweg van Coevorden naar Nieuw Schoonebeek, behoudens goedkeuring van Heeren Gedeputeerde Staten van Overijsel, overeengekomen als volgt. 

Art. 1.

Het zal aan de provincie Overijsel vrijstaan, om op het punt van snijding van deze straatweg met het ontworpen kanaal van Coevorden naar de grenzen in de richting van Alt Picardie, alle zoodanige werken uit te voeren welke door den aanleg van het kanaal zullen worden gevorderd, in hoofdzaak, het doorgraven van den straatweg, het leggen eener draaibrug met opreden, het leggen van duikers, het graven van berm slooten enz.

Art. 2.

De brug verkrijgt eene breedte van Minstens 3.50 M. tusschen de leuningen; de opreden mogen niet steiler zijn dan 30 op 1 en moeten worden bestraat met klinkers op hunne kant ter zelfder breedte als de straatweg naar Nieuw Schoonebeek. De in den weg aanwezige klinkers worden voor die bestrating gebezigd; de tekort komenden worden door de provincie Overijsel bijgeleverd, de overblijvenden worden voor het onderhoud der opreden gebezigd.

Art. 3.

Het onderhoud en de bediening van de brug, het onderhoud van de opreden terlengte van 35 M. aan elke zijde van kanaalas , van de eventueel te leggen duikers, in een woord van alle door den aanleg van het kanaal noodzakelijke werken blijven ten laste van de provincie Overijsel.

Art. 4.

Bij den aanleg van het kanaal en bij later uit te voeren herstellingen mag de passage langs den weg nimmer worden gestremd.

Art. 5.

De kosten op deze overeenkomst vallende worden gedragen door de provincie Overijsel.

 

Aldus overeengekomen ten jare en dage voonoemd.

De Contractanten ter andere                                     De Contractanten ter eenre

De Commissarissen van den                                     namens de provincie Overijsel

Straatweg van Coevorden                                         De Ingenieur van den

naar Nieuw Schoonebeek                                          Provincialen Waterstaat

  1. Berends
  2. H.Loos A.Deking Duca

 

Goed gekeurd door ons Gedeputeerde Staten, der provincie Overijsel, bij besluit van heden,

2e Afdeeling, No 1790/1219.

 

Zwolle 20 April 1882

Lichterman  Voorzitter.

De Veije Griffier.  

www.oud-schoonebeek.nl