Diverse Akten en Brieven

Berend Sassen

Koop en verkoop

De ondergetekenden Berend Sassen, landbouwer te Pathuis gemeente Koevorden, verklaart te verkoopen en in eigendom af te staan aan de Naamlooze Vennootschap ,,De Coevorder straatweg maatschappij” te Coevorden, die bij mede ondertekening dezes bij koop de eigendom verklaadt te accepteeren van een perceeltje grond en wel een Noord westelijk gedeelte van een stuk, grond gelegen te Pathuis gemeente Koevorden aldaar Kadastraal bekend onder Sectie I No 457 ter groote van c.a. een are, grenzende ten westen aan een perceel grond van de genoemde Maatschappij Kadastraal bekend Sectie I No 844 en strekkende lang de straatweg ter breedte van ongeveer 5 Meter en zoo als overgens door een scheidings greppel op het perceel is aangegeven

Deze Koop en verkoop is geschied onder de volgende door contractanten over en weer gestelde voorwaarden, dat het verkochte op den kooper overgaat in den staat , waarin het zich thans bevindt met alle daaraan verbonden lusten, lasten en servituten zonder waarborg van juistheid van opgegeven groote zoodat over of ondermaat welk het verschil ook zij geheel zal zijn ten voor of na deele van den Kooper het gekochte voetdtoots accepteet, dat het gekochte sedert heden is voor rekening van den Kooper die het eveneens terstond in eigendom en genot kan aanvaarden dat de lasten en belastingen van nu voortaan daarvan geheven wordende zullen zijn voor rekening van den Kooper dat de verkooper den kooper waarborgt voor uitwinning in den eigendom en voor vrijdom van hypotheken ter zake het verkochte en het verschuldigde voor levering van het gekochte door den kooper zal worden gedragen en betaald, en dat deze koop en verkoop is aangegaan voor de som van vijf en twintig gulden zegge f 25.-

Welke de verrkooper verklaart bij ondertekening deze uithanden van den Kooper te hebben ontvangen en daarvoor op heden finaal kwiteert

 

            De Koopers                                                                           De verkooper

            Bestuurders

           W. Batten Voorzitter                                                            B.Sassen

         E. v/d Scheer Secretaris

 

 

 

Coevorden

Den tien April negentien honderd en elf.

 

                        Geregistreerd te Emmen een en twintig April 1900 elf

                        Deel 4 folio 127 verso vak 7 een blad geen renvooi

                        Ontvangen voor recht zestig cnt

                                   DE ONTVANGER,

                                   (onleesbare hantekening)

f 0.60

 

  1. Deel 89 No 199. Overgeschreven t ASSEN,

Recht   f 0,30  den twee en twintigsten April 1900 elf

Zegel   f 0,57  Deel 965 Nummer 93.

Salaris f 0,66  Ontvangen nevenstaand bedrag van een gulden

            f 1,53   drie en vijftig cent.

                                   DE BEWAARDER

                                   (onleesbare hantekening)

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Opzichter

De ondergetekende Roelof Postma houthandelaar en Opzichter der publieke werken wonende te Nieuw Amsterdam verklaart door ondertekening dezes te hebben aangenomen van de heeren J.H.Loos en G.Berens Landbouwers en Hoofd bestuurders van de aan te leggen Straatweg Coevorden Ellenbeek, het houden van een volledig toezigt over genoemde straatweg met zijne daarmede aanverwante Kunst werken volgens de tijd van oplevering van het bestek bepaalde onderhouds tijd voor een somma van twee duizend gulden Zegge f 2000,=

De betaling hiervan zal geschieden in twee termijnen en wel het eerste termijn ten bedrage van een duizend Gulden Zegge f 1000,= den eersten Mei 1879.

Het tweede termijn ten bedrage van de resterende een duizend gulden Zegge f 1000,= den eersten Mei 1880

                                                                       Weijerswold den 13 Julij 1878

                                                                          R. Postma

 

 

______________________________________________________________________

 

 

December 1925 straatweg

Wegens vertrek van de tegenwoordige tolgaarder A.Kamping naar Maassluis is door de Coevorder straatweg Mij tol no 2 te Pathuis, zaterdag opnieuw verpacht en wel aan A.Lanjouw te Stieltjeskanaal

www.oud-schoonebeek.nl