1944 Invasie

APRIL 1944                                                                                    uit een onbekende krant

 

VOORTEEKENEN VAN DE INVASIE 

Te Berlijn verwacht men grootscheepsche operaties in het Westen 

De ANP.-correspondent te Berlijn meldt:
Men kan den laatsten tijd geen krant ter hand nemen, waarin niet minstens een artikel voorkomt, dat het thema invasie behandelt. Dit geldt niet alleen voor de Duitsche pers, doch evenzeer voor de Engelsche enz Amerikaansche bladen, en wel in nog sterkere mate. In een bekend Engelsch tijdschrift werd dezer dagen in een artikel van slechts enkele kolommen niet minder dan 132 maal hel woord invasie gebruikt. Het is het woord. dat op het ogenblik alle militaire, zoowel als, politieke verhandelingen, beheerscht en met recht kan men dan ook van een invasiekoorts spreken.
Nog zijn er sceptici, ook hier, in Duitschland, die een invasie der Engelschen en Amerikanen in Europa niet, althans voorloopig niet verwachten; doch hun aantal wordt steeds geringer. In de hoogste Duitsche militaire kringen schijnt men evenwel grootscheepsche operaties der Geallieerden binnen niet al te langen tijd waarschijnlijk te achten, waarop na, het feit wijst dat de aandacht in versterkte mate op West-Europa geconcentreerd wordt, In officieele Duitsche uitlatingen wordt onomwonden gesproken van te verwachten militaire operaties in het Westen.

Geweldig invasieapparaat


In Engeland, van waaruit de sprong naar het continent moet worden gewaagd, is den geweldig invasie-apparaat, opgebouwd. Een sterk invasieleger, waarvan de manschappen een speciaal onderscheidingsteeken dragen, staat gereed om de grootste militaire operatie in de geschiedenis, die over den afloop van den oorlog moet beslissen, te beginnen Een groot aantal speciale landingsvaartuigen ligt klaar om op een gegeven sein deze troepen naar het Europesche vasteland over te brengen en in jarenlangen arbeid is het materiaal opgestapeld, dat de landing moet vergemakkelijken. Het is onder meer bekend, dat een groot aantal metalen landingsmatten is vervaardigd om het uitladen van materiaal op het vlakke strand een vlot verloop te doen hebben. Daarbij zullen ongetwijfeld nog volkomen nieuwe wapens in den strijd worden geworpen. De Amerikanen hebben voor de invasie een vliegenden vlammenwerper geconstrueerd, een vliegtuig dat een met een zeer brandbare vloeistof gevulde tank uitwerpt, waardoor over een groote oppervlakte alles in vlammen op gaat.

Terwijl over de waarschijnlijkheid van komende Geallieerde operaties weinig twijfel bestaat, moet men in het duister tasten omtrent het tijdstip en de plaats, waar zij verwacht kunnen worden, tot op zekere hoogte zelfs omtrent de wijze, waarop de Geallieerden te werk zullen  gaan.

“Dag D” is op handen


De nervositeit. die in her Geallieerde kamp heerscht en die de laatste dagen tot een climax is gestegen, doet vermoeden, dat de ,,dag D” (n.l. het begin der invasie) aanstaande is. De weersomstandigheden zijn voor een landingsoperatie gunstiger dan over eenigen tijd waarschijnlijk het geval zat zijn. Hoewel voor het openen van een offensief in het Westen door de Geallieerden alleen een frontale aanval op den Duitschen Atlantikwal in aanmerking schijnt te komen en het element der verrassing geen overwegende rol zal kunnen spelen, temeer omdat de luchtverkenning den Duitschers alle voorbereidingen aan gene zijde van het Kanaal moet verraden, blijven de punten, waarop de landing zich zal concentreeren, een onzekere factor en daar ieder uur bij een dergelijke operatie winst beteekent. Is aan te nemen, dat bij de landing een zoo groot mogelijk gebruik zal worden gemaakt van de nachtelijke duisternis en van den in dit jaargetijde vaak boven het, zeegebied hangenden nevel
Er zijn evenwel nog andere aanwijzingen, dat de Geallieerden spoedig den grooten stap zullen wagen. Als zoodanig kunnen, hoewel dit niet noodzakelijk het geval behoeft te zijn de in den laatsten tijd aanzienlijk in omvang toegenomen Anglo Amerikaansche luchtaanvallen op belangrijke continentale spoorwegverbindingen, niet alleen in West-Europa, doch ook verder in het achterland, gelden, alsmede de aanvallen op Duitsche vliegvelden. Ook de opvallende inactiviteit der Britsche luchtmacht die den laatsten tijd weinig nachtelijke bombardementen heeft uitgevoerd, kan haar oorraak vinden in dan wensch deze voor de komende operaties te sparen
Een feit, dat wel het sterkst er op wijst, dat de invasie op handen is, is het afgekondigde verbod der Britsche regeering aan alle diplomatieke vertegenwoordigen in Engeland, met uitzondering van de Amerikaansche en Sovjet Russische en die der Dominions, niet voor de Engelsche censuur controleerbare mededeellingen aan haar regeeringen te doen. De leden der diplomatieke vertegenwoordigingen. waaronder ook die der vereenigde naties, mogen het Britsche eiland niet verlaten, Het is nauwelijks aan te nemen, dat de Britsche regeering tot een dergelijken verstrekkenden maatregel, die gemotiveerd wordt, met de noodzakelijkheid het uitlekken van gegevens omtrent komende militaire operaties te voorkomen, zou zijn overgegaan. Indien niet werkelijk spoedig een grootscheepsche militaire actie te verwachten ware. 

 

 

Nederland en de invasie 

Alle belangrijke plaatsen in ons land hebben eigen beveiligingsgordels

Uitgebreid overstroomingnet

Zouden de Anglo-Amerikanen. in het uitmondinggebied van Schelde, Maas en Rijn de invasie willen beginnen en willen doen slagen, dan zouden zij een van de groote havens in handen moeten zien te krijgen, b.v. Amsterdam, Rotterdam af Antwerpen. Reeds sinds jaar en dag is men ermede begonnen, met gebruikmaking van de bestaande Nederlandsche vestingwerken aan de toegangswegen naar de verder in het land gelegen groote havens en aan andere, het eerst in aanmerking komende landingsplaats en versperringsforten aan te leggen. Zij zijn intusschen geweldige van onder tot boven van zware wapens voorziene betonnen vestingen geworden, waar tusschen in weer met gebruikmaking van de soms 50 meter hoog voor den verdediger zeer gunstige kust, een keten van tegenstandsnesten is aangelegd. Alle belangrijke plaatsen in hel binnenland hebben daarbij haar eigen beveiligingsgordels gekregen, die voor een deel als vestingwerken en voor een deel als veldversterkingen zijn gebouwd. De overstromingszones loopen nu zoo dat zij zoowel de eerste verdedigingslinie aan de kust beveiligen, zooals ook de overige verdedigingslinies en sectoren in een praktisch ononderbroken verband zich aaneenrijen. Ook  wanneer vijandelijke luchtlandingstroepen ergens in het vlakke binnenland, waar misschien het overstromingsnet maar dun is dalen, hebben zij geen bewegingsvrijheid.  
Of het onderwater gezette land voor den vijand praktisch werkelijk onbegaanbaar is, is iets dat proefondervindelijk bewijs noodig heeft. Dergelijke proeven zijn reeds veelvuldig genomen en worden onder wisselende omstandigheden en met telkens andere middelen herhaald. Deze proefnemingen zijn tot dusver voor alle voertuigen op ondubbelzinnige wijze negatief uitgevallen. De waterspiegel is weliswaar niet zoo hoog, dat de voertuigen, waarmede de proeven genomen zijn, geheel onder water kwamen, maar zij bleven hopeloos steken, Infanteristen die probeerden door her water heen te waden, onverschrokken kerels en goede zwemmers, die zich vrijwillig hadden aangemeld, gleden uit, lagen weldra languit in het water kwamen slechts moeizaam overeind, met vuil geworden, onklaar geraakte wapens, verloren in den moeraasigen grond hun laarzen, kwamen, slechts langzaam en met groote moeite vooruit en de voorsten kwamen tenslotte terecht in een afwateringsgreppel zoodat de poging moest worden gestaakt.
Door de polders loopt een groot aantal van dergelijke greppels; daar zij onder den waterspiegel niet te zien zijn, vormen zij vallen voor man en paard booten en alle vaartuigen met eenigen diepgang echter loopen weer aan den, grond, omdat de waterstand voor hen te laag is. Waar echter voor rubberbooten en andere overtochtsmiddelen met zeer geringen diepgang een mogelijkheid bestaat om hier doorheen te komen, worden bijzondere  hindernissen opgeworpen. Bijzondere voorzorgsmaatregelen zijn voorts daar genomen, waar een verharde weg vlak onder den waterspiegel loopt of waar een tracé van een weg of spoordijk, de weg of dijk boven het water uitkomt.
Eisenhower zou hier thans precies zoo een echcé lijden, als de Hertog van Alva en de Hertog van Parma voor de watervlakten toen de Nederlanders in den hoogsten nood eenvoudig de dijken doorstaken. Thans worden geen dijken meer doorgestoken. De techniek van de wilde overstroming is vervangen door de meer verfijnde en gecompliceerde methoden en van de beteugelde’’ overstrooming.

Kriegsberichter dr. Gerhard Krause

 

 

0fficieele bekendmaking
Acht doodvonnissen

‘s-GRAVENHAGE. 15 April.

Naar de Höhere SS- und Polizelführer “Nordwest” mededeelt, heeft het Polizeistandgericht den Haag op 13 April 1944 de volgende Nederlandsche staatsburgers ter dood veroordeeld: 1 den Marechaussee beambte Hendrik Drogt, geb. op 10 Februari 1920 in Dedemsvaart, wonende te Dedemsvaart.
2. den landarbeider Gerard Jansen, geboren op 13 Februari 1923 in Meppel, wonende te Dedemsvaart.
3. den kantoorbediende Fokke Jagersma, geboren op 12 September 1920 in Gasselternijeveen, wonende te Meppet.
4. dan autohandelaar Jan Rijkmans, geboren op 3 Februari 1920 te Steenwijk, wonende te Meppel.
5. den boekhouder Gerrit Jan van den Berg, geboren op 29 Mei 1919 in Arnhem, wonende te Arnhem.
6. den distributieambtenaar Wiepke Timmersma, geboren op 8 December 1896 in Oldehove. wonende te Wehe.
7. den timmerman Jacob Kraai, geboren op 12 Februari 1914 in Ruinerwold, wonende te Ruinerwold.
8. den politiebeambte Johannes Kippers, geboren op 23 Juni 1899 in Veendam, wonende te Oud-Schoonebeek.

Het vonnis is met den kogel voltrokken.

 

 

www.oud-schoonebeek.nl