Gasthuis Coevorden

Andries erve Schoonebeek

 

Bij akte van 11 januarie 1411 werd door de Bisschop van Utrecht aan het Gasthuis van de Heilige Geest te Coevorden geschonken de Andries erve te Schoonebeek.

Deze Andries erve heeft hoogst waarschijnlijk gelegen in de Westersebos vermoedelijk in de omgeving waar thans wonen de fam Klaassen en Wenny.

De landerijen ten noorden van deze boerderijen worden op oude kaarten van omstreeks 1835 aangeduid met “Gasthuis landen”. Eveneens het stuk land ten westen van de weg naar Duitsland (Lauensteinstraat).

 

  

 

Afschrift van een akte uit de stukken van het R. Geest Gasthuis te Coevorden.

  

N 876

 

Wy Frederiok van Blankenheim, by der genaden Godes Bisscop tot Utrecht, tot eene ewige memorie maken cont allen luyden, dat wy in die eere des Heyligen Geestes ende tot love der allerheyligste Jonckvrouwen Maria, der moeder Gots, voor ons ende onser voervaderen zielen, Biscoppen van Utrecht, uth onsen Renten onser landen van Coevorden ende van Drenteh, die wy, met die hulpe Gots ende onse Heylige Patroens SanctMartijn, met groote costen, last ende arbeyt angewonnen hebben ende wederom an onsen gestichte erfflick gebracht hebben, in rechte Aelmissen gegeven, erfflick ende ewichlyck gegeven hebben ende geven, mit desen brieve, een erve geheten : Andries erve, so als dat gelegen is in den Carspel van Schoonebeecke, inonsen lande van Drenteh, der Capellen des Hospitaels enede Gasthuyses op den olden karchove tot Coevorden, tot des Pastoors behoef, die dat altaer der voerscr. capellen bedienen sal.

Vort want alle dese puncten die in desen brieve, daer onse tegenwoordige transfixbreef deurgestoken is, ons redelyck dunckt t wesen ende mit onsen goeden wille ende consent geschiet sy, so confirmeren wy die, vestigen ende bevestigen mit onser macht ende mit desen brieve, erfflyck enedeewelick die te blyven, in allen manieren, als dese tegenwardige principael breef ende onse transfixe vorscr. , inholden ende begrepen hebben, beholdelyok allerwegen der Karspelle kercke tot Coevorden haere rechten. In oiroonde sbreefs besegelt mit onsen segel.

Gegeuen tot Vollnho, in den jaere des Heren Duysent vierhondert ende elff, op St. Agneten avont, der Heylige Jonckvrouwen ende Marteleres.

 

Wij Fredrik van Blankenheim, bij de genade God Bisscop van  Utrecht, tot een eeuwige memorie verkondigen aan allen, dat wij in de ere van de Heilige Geest en de liefde van de allerheiligste Jonkvrouw Maria, de moeder van God, voor ons en  vooe de zielen van onze voorvaderen, Biscoppen van Utrecht, uit de Renten van onze landerijen van Coevorden en van Drenteh, die wij, met die hulp van God en onze Heilige Patroon Sint Martijn, met grote kosten, lasten  en arbeid  aangeworven hebben en daarna aan ons gestichten erfelijk ondergebracht hebben, in rechte Aalmoezen gegeven, erfelijk en  eeuwig gegeven hebben en geven, met deze brief, een erf geheten : Andries erf, zoals dat gelegen is in den Kerspel van  Schoonebeek, in ons land van Drente, der kapellen des

 

  

Hospitaels enede Gasthuyses op den olden karchove tot Coevorden, tot des Pastoors behoef, die dat altaer der voerscr. capellen bedienen sal.

Vort want alle dese puncten die in desen brieve, daer onse tegenwoordige transfixbreef deurgestoken is, ons redelyck dunckt t wesen ende mit onsen goeden wille ende consent geschiet sy, so confirmeren wy die, vestigen ende bevestigen mit onser macht ende mit desen brieve, erfflyck enedeewelick die te blyven, in allen manieren, als dese tegenwardige principael breef ende onse transfixe vorscr. , inholden ende begrepen hebben, beholdelyok allerwegen der Karspelle kercke tot Coevorden haere rechten. In oiroonde sbreefs besegelt mit onsen segel.

Gegeuen tot Vollnho, in den jaere des Heren Duysent vierhondert ende elff, op St. Agneten avont, der Heylige Jonckvrouwen ende Marteleres.

 

  

 

Andries erf Schoonebeek.

Bij akte van 11 januarie 1411 werd door de Bisschop van Utrecht aan het Gasthuis van de Heilige Geest te Coevorden geschonken de Andries erve te Schoonebeek.

Dit Andries erve heeft hoogst waarschijnlijk gelegen in het Westersebos, vermoedelik in de omgeving waar nu Thans wonen de Fam.Klaassen en Engbert Wenny .

De landerijen gelegen ten Noorden van deze boerderijen worden op oude kaarten van omstreeks 1835 aangeduid met “Gasthuis landen” eveneens een stuk land ten westen van de weg naar Duitsland (Lauensteinstraat).

www.oud-schoonebeek.nl