Uit Drentsche Plakatenboek

Uit: Drentsch Plakkaatboek door Mr J.G.C.Joosting, rijksarchivaris in Drenthe. Deel 1 1412-1633.

 

  1. Vernieuwing door Ridderschap en Eigenerfden van de plakkaaten op de jacht, onder bepaald verbod van het dooden van herten, reeën, duiven en tamme eenden. 16 Februari 1630.

Op de propositei van de heeren Drost ende Gedeputeerden, van dat het wildt in dese landtschap met schieten stricken ende andere ongeoerloffde middelen seer vernielt werdt, ende dat wel diende daerentegens by bequaeme middelen versien te werden;

Vernieuwing van de placcaten opt stuck van de jacht.- Hebben Ridderschap ende Eygenerffden goet gevonden ende geresolveert, dat de placcaten, voer desen opt stuck van de jacht geëmaneert (Zie Nos. 157 en 200, ook No. 286.), wederom vernieuwt ende by den heere drost stricktelick geëxecuteert sullen worden.

Bevrijinge van 't groff wilt, als rhee ende hert, voer den tydt van dess jaeren, by de breucke van 100 goltgl.- Dat oeck specialick van nu aff niemandt sal moegen jaegen vangen ofte schieten eenich rhee ofte hert den tydt van ses naestaenvolgende jaeren, by de breucke van hondert goltgl. den contraventeurs rigoureudelick aff te neemen, ende soe ijemandt dese breucke niet conde bataelen, sal by den heere drost aen syn lijff arbitralick gestraft worden. Bijaldien oeck een rhee ofte hert machte coemen te verongelucken ende doot gevonden worde, sullen de ingesetenen gehouden sijn hetselve aen den heere drost oever te seinden, by de breucke als voeren.

Verbodt van duiven ende tamme endtvoegels te schieten.- Sal mede verboeden sijn eenige duiven ende tamme endtvoegels te schieten, by de breucke van 25 g-gl.

Ende sullen de bouren gehouden sijn, de contraventeurs van desen op de goespraecken t'elckens aen te brengen, by de breucke nae landtrecht op 't verswijgen gestatueert.

Resolutiën van Ridderschap en Eigenerfden (Staten-archieven No. 6), deel 11, fol. 63.

 

  1. Besluit van Ridderschap en Eigenerfden tot vernieuwing van het plakkaat op de Jacht, met eenigewijziging. 14 Februari 1632.

Ridderschap en Eigenerffden hebben tot conversatei van 't wiltwerck goetgevondende placcaten, voer desen opt stuck van de jacht geëmaneert wederom te verniewen ende allom in de landtschap te laeten publiceeren. Exempt nochtans het verbodt van met legerhonden te yaegen, twelck elckeen tot de jacht gerecjtigt sijnde wederom vrij gestelt werdt.

Ende naerdien men oeck bevindet, dat de craeijen ende roecken seer vermennichvoldigen ende soewel int hout als int soern ende groenlanden groete schaede doen, is tot verdelginge van deselve geresolverrt ende geordonneert, dat de ingesetene deser landtschap gehouden sullen sijn alle kraeijen- ende roeckennesten ende eijeren te verstoeren ende te vernielen; ende in alle carspelen seeckere geswoorne te kiesen, die jaerlix in de weecke van Meij ende in de weecke voer Pinxteren allomme ondersoeckinge sullen doen, ende van yder kraeijen ofte roecken nest, soe deselve in de gemeene houten sullen vinden, van de gemeene buiren, ende in particuliere hoeven ende boomen van de eygenaers derselver, te breucke neemen ende met daetlicke reële executie innen een schellicnk.

Resolutiën van Ridderschap en Eigenerfden (Staten-archieven No.6 deel II, fol. 102 verso-103.

 

  1. Opdracht door Ridderschap en eigenerfden op den drost tot vernieuwing van het plakkaat tegen het gebruik van legerhonden en tot vervolging der overtreders. 14 September 1618.

Gelet wesende dat tegens de placcate van de heeren Drost ende Gedeputeerden, vuith laste van Ridderschap en Eigenerffden voer eenige jaeren noepende da jacht ende afschaffinge der legerhonden gearresteert ende gepubliceerd (Zie no. 220.), diverse soe inheemsche als uithlandtsche sich onderstaen, alnoch daegelix int jaegen met de legerhonden continueren;

Is geresolveert ende den heere drost geauthorizeert, de voerige placcaten dienangaende gearseteert te doen vernieuwen ende alomme publiceren ende tegens den contraventeurs te doen procedeeren naer behoeren.

Resolutiën van Ridderschap en Eigenerfden (Staten- archieven No. 5), fol. 156 en verso.

 

 

 

 

www.oud-schoonebeek.nl