Vrees voor Spoken

Drentsche  Volksalmanak 1887.

HET GERECHTELIJK TE KEER GAAN VAN’ t VERWEKKEN VAN VREES VOOR SPOKEN.

 

Extract enz.                                                                            Drost en vier en twintig Etten der Landschap Drenthe.

Also sedert eenige tijd voor een gerucht in deze Landschap ,is gespargeerd (verspreid) als of het op Dalerveen spookte en wij geinformeerd zijn geworden, dat de vilder wonende op de Haar, met name Pieter Hendriks, dit genoemde spook heeft gemaakt of aangericht.

Hebben wij goedgevonden mitsdien te gelasten den Capitein Geweldiger C. van Efferen, om zich ten spoedigste in alle secretesse te begeven na de Haar, de voorschreven Pieter Hendriks in appehensie te nemen en vervolgens denzelven secuur na Assen ten gevankenisse over te brengen.

Gelasten mist dezen den Scholte van Sleen L.L. Huizinge en deszelfs Pander om den Capitein Geweldiger tot verrigting van dit exploiet in alle deelen behulpzaam te zijn.

Actum Assen, den 4den Julij 1752.

                       Ter ordonnantie van de Heeren voorschreven,

(get.) J.Kijmmell.

 

 

www.oud-schoonebeek.nl