Overzicht Kerk Geschiedenis

J. S. Magnin.

Overzicht der Kerkelijke geschiedenis van Drenthe.

Dat klooster werd gebouwd in de Heerlijkheid Coevorden, in de nabijheid van het gehucht Weijerswold, tusscheni Coevorden en Schoonebeek, op een stuk gronds de Hilbrandskamp genaamd, en werd het klooster den Heilige Maria ten Kampen of Maria's kamp genaamd.

Daar echter de kloosterlingen, aan welker hoofd eene Abdis stond, gedurig overlastbleden wegens overstroomingen van de Schoonebeeker A, besloten zij, met goedkeuring des Bisschops van Utrecht, hun gesticht over te brengen naar het gehucgt Duurse ruim ¾ uur gaans ten westen van Rolde, alwaar weldra de begonnen bouw werd gestaakt, doordien men ook dáár beletselen ondervond.

Men koos toen eene een half uur gaans meer westwaarts gelegene hoogte, met laag groenland omgeven, mede in het kerspil Rolde gelegen, welke den naam van Assen droeg, of verkregen heeft.

Dáár werd het klooster tusschen de jaren 1254 en 1257 tot stand gebracht, zijnen naam van Maria’s kamp behoudende. In 1259 of 1260 zijn de Abdis en hare onderhoorigen naar hun nieuw verblijf  verhuisd, terwijl inmiddels ook eenige nonnen uit het Bernardijner klooster te Adewerd daarin waren overgeplaatst.

De bevolking van het klooster te Assen bestond uit eene Abdis, eene Kelder-meesteres, eene Kapellaansche en twaalf nonnen, waaronder doorgaans vele van adelijke en voorname geboorte.

Ten gevolge der kloosterlijke instellingen, volgens welke elk nonnenklooster onder het toezigt van den Abt van een monnikenklooster derzelfde orde moest staan, was dat toezigt of het vaderschap over het klooster of de Abdij te Assen aan den Abt van Adewerd opgedragen.

De kerkdienst in de kloosterkerk werd verrigt door eene priester die tevens biechtvader der nonnen was en zijn verblijf hield in eene woning, welke ten zijnen behoeve buiten doch in de onmiddellijke nabijheid van het klooster was gebouwd.

Den 30 Januarij 1602 werd dit klooster opgeheven, en op denzelfden dag werden de Abdis, de keldermeesteres de Kapellaansche zeven nonnen en vier werkzusters, destijds de kloosterbevolking uitmakende, gepensionneerd.

 

www.oud-schoonebeek.nl