1925 Brieven uit Schoonebeek - 27 Oktober 1925

Artikelindex

 

27 Oct. 1925,

 BRIEF UIT SCHOONEBEEK. Schoonebeek,

 Amice Christoffel.

Zoo heb je dan eindelijk het genoegen gehad mijn eerste brief te kunnen lezen, waarvoor je mij wel zeer dankbaar zult zijn, want, alhoewel ondank 's werelds loon is, ben ik overtuigd dat jij, met een edelen geest bezield zijnde niet met de doorsnee wereldling op één lijn kunt worden gesteld, en diens volgens mijn letteren naar waarde weet te schatten.

Voor ik je echter iets ga vertellen over de in voorbereiding zijnde plannen tot verbetering van den straatweg naar Coevorden, moet ik, eerst nog iets zeggen dat me zwaar op m'n lever, ik bedoel op m'n hart drukt en waarom ik, zoodra je daarvan kennis hebt genomen, vast en zeker tien pond lichter wordt. Luister,

Toen ik in de Coevorder Courant mijn aan jouw gerichten brief las (ik was juist gereed een stukje te gaan eten) schrok ik zoo geweldig, dat alle eetlust als in een tooverslag verdween en ik maar met een leege maag aan mijn werk, ben gegaan, waaronder ik nog steeds gekweld werd door een benauwende gedachte, die bij mij gewekt was door het lezen van mijn eigen brief,

Christoffel, ik ken je als iemand die gaarne het naadje van de kous wil weten (ik bedoel daar niets ongunstigs mee) en daarom natuurlijk ook terdege wilt verstaan wat je leest, Door je vernuftige geest valt je dit, doorloopend niet moeilijk, maar thans moest je toch het loodje leggen, want tegen hetgeen ik op het oog heb was je uitgebreide, kennis niet opgewassen,

Welk een slapelooze nachten heb ik je bezorgd toen je gelezen had dat, als men per vliegtuig naar Coevorden ging, kans beliep "genoodzaakt" te worden. Ik zie je, in gedachten dan, over de krant gebogen, pogend verband te leggen tusschen hetgene wat je las, je hersens pijnigend met de vraag: "Wat bedoelt mijn vriend Nicolaas toch ?" Eerst dacht je natuurlijk dat het een gezichtsbedrog was, maar jou scherpe blik zag ook na herhaling in duidelijke letters gedrukt staan dat men kans beloopt genoodzaakt te worden, Amice Christoffe, ik heb medelijden met je. Op school heeft de meester altijd al tegen me gezegd: "Nicolaas, je schrijft veel te slordig", en ziedaar het gevolg van 's meesters raad in den wind te hebben geslagen, Ik schreef niet genoodzaakt, maar G-E-R-A-D-B-R-A-A-K-T (zegge, leze, schrijve en hoore: geradbraakt). Maar aangezien ik op school reeds slordig schreef, wat euvel me nimmer heeft begeven, heeft de zetter er "genoodzaakt" van gemaakt,

't Spijt me dat het gebeurd is, maar gedane zaken nemen geen keer en 't is een goede leer voor later; 'k hoop me niet weer aan dezelfde steen te stooten en mijn vriend Christoffel zooveel slapelooze nachten te bezorgen, waarvoor ik aIsnog gaarne mijn excuus aanbied, Ook wil ik mijn berouw met daden kenbaar maken: Zend mij maar de apothekers rekening voor alle slaapmiddelen die je ingenomen hebt; ik zal voor betaling zorgdragen,

Ziezoo, nu kan ik weer gerust zijn en kan mijn voornemen om je iets over de plannen tot verbetering van den in senile aftakeling verkeerenden weg naar Coevorden te schrijven ten uitvoer te brengen.

Een weinig heb je zeker al vernomen uit de Coevorder Courant van 17 October j,I. waarin o,a. opgenomen is een verslag van de gecombineerde vergadering der Coevorder Handelsvereeniging en de Christelijke Middenstandsvereeniging. Doch aangezien daarin de zaak van de Coevorder kant werd bezien en dus ook cijfers worden genoemd die alleen voor Coevorden van belang zijn zal ik pogen de kwestie een beetje te belichten van Schoonebeeker zijde.

De gemeentebesturen van Coevorden en Schoonebeek (alle eer aan dat van Coevorden, dat naar ik mee het initiatief daartoe nam) zijn van oordeel dat nogmaals alle middelen in het wet moeten worden gesteld om verbetering te brengen in dezen "miserabelen" toestad. De besturen denken kans van slagen te hebben, indien de weg geheel wordt omgebouwd (Wij in Schoonebeek zeggen "omgelegd"). Daartoe is in de eerste plaats noodig een gedetailleerde raming van kosten, die naar ik meen door den gemeente architect van Coevorden is opgemaakt. De lengte van den geheelen weg bedraagt 13670 M. (Ik heb het niet nagemeten hoor, en als Ik lieg, lieg ik in commissie), waarvan 8530 Meter in Coevorden en 5140 Meter in Schoonebeek ligt.

Als ik mij niet vergis voelen Burgemeester en Wethouders der beide gemeenten het meest voor een weg met een bestratings breedte van 4 Meter omdat  verwacht mag worden dat het verkeer op den weg bij eventueele tot standkoming der plannen zeer zal toenemen, zoodat eene breedte van 3 Meter zooals thans, beslist onvoldoende moet worden geacht. Zulk een weg zal naar raming voor Coevorden f 122.209.- en voor Schoonebeek 72.529.- kosten. Springen Rijk en Province niet bij in de kosten dan kan; het behoeft feitelijk niet gezegd, te worden, van uitvoering geen sprake zijn. Aangenomen echter dat vorenbedoeld plan verwerkelijkt word en Rijk en Provincie geven elk 30 % subsidie dan blijft dus voor rekening van de gemeente Schoonebeek 40 % van f 72529 is rond f 29000.- Wordt hiervoor een leenig à 5 % aangegaan, af te lossen in 40 jaar, dan zal de gemeente jaarlijks aan aflossing ruim f 700.- en het eerste jaar aan rente f 1450 (zoovervolgens ieder jaar pl.m. f 35.- minder) hebben te betalen. Daarbij komen dan nog de kosten van onderhoud, die pl.m. f 450.- zullen bedragen. Al deze bedragen samengeteld komen we voor het eerste jaar op een bedrag van plm. f 2600.- welk bedrag door geregelde aflossing natuurlijk geleidelijk vermindert en dat de gemeente na 40 Jaar, "quitte" is, en alleen de kosten van onderhoud overblijven. Bij deze raming is nog geen rekening gehouden met de opbrengst van de bezittingen der Straatweg commissie die natuurlijk ten bate der gemeente komen.

“Maar", zul je zeggen, "alhoewel verbetering dringend gewenscht is, is het toch een onmogelijkheid dat de belasting in Schoonebeek met dat bedrag wordt verhoogd",

Laat ik daarom een paar opmerkingen mogen maken.

Aan den autobusdienst ondernemer, den heer Van Eck, werd tot heden een subsidie van f 800.-, en aan den heer Detmers, Rijksveearts te Coevorden een toelage van f 250.- verleend. Het autobusdienst subsidie kan, naar men zegt, geheel vervallen als de weg grondig verbeterd wordt, terwijl hetzelfde geldt voor de toelage van den heer Detmers. De Burgemeester heeft tenminste in de heden gehouden raadsvergadering medegedeeld, dat de heer Detmers had te kennen gegeven, dat de Raad deze toelage dan wel geheel mocht intrekken. Deze beide bedragen, die natuurlijk jaarlijks de uitgaven met f 1050.- verhoogden komen in mindering op de som van f 2600.- die dus gereduceerd wordt tot f 1550.-

Denk nu echter niet, dat dit bedrag aan belasting meer zal moeten worden opgebracht. Oogenschijnlijk is dit wel zoo, terwijl het toch in werkelijkheid grootendeels een verplaatsing van uitgaven is. Op de thans bestaande klinkerweg naar Coevorden komen n.l. nog een tweetal antiquiteiten voor, die, als het moderne verkeer z'n intrede doet, gewoonlijk naar den rommelkamer worden verwezen; het zijn de beide tollen, die niet op een drukke verkeersweg thuis behooren, en bij den ombouw van den straatweg hoogstwaarschijnlijk niet gehandhaafd zullen blijven. Het is mij niet bekend hoeveel door de Schoonebeekers aan tolgelden wordt bijeengebracht ,maar toch kan vrij zeker worden aangenomen dat ze het leeuwen aandeel betalen, zoodat bij afschaffing der tollen men toch evengoed het bedrag dat vroeger aan tol centen uitgegeven werd als hoofdelijke omslag verschuldigd kan zijn

Als men nu al deze dingen gaat beschouwen komt men tot de conclusie dat er niet zooveel finantieële bezwaren zijn als men oorspronkelijk zou denken. Ik koester dan hoop dat Burgemeester en Wethouders volle vrijmoedigheid vinden zullen den Raad te adviseeren in principe tot ombouw te besluiten en dat de Raad unaniem van oordeel is, dat het voorstel behoort te worden aangenomen.

Ook zou ik je nog graag even willen wijzen op de wederzijdsche belangen van Schoonebeek en Coevorden en tevens nog je aandacht vestigen op de andere verkeerswegen in de gemeente in zoover ze verband houden met het in dezen brief omschreven plan. Daar ik echter van den Uitgever niet mag vergen meer plaatsruimte af te staan zal ik daarmee moeten wachten tot de volgende keer. 

Vele groeten van je vriend

 

www.oud-schoonebeek.nl