1860 Vertrek Mr Kuipers

Bij het neerleggen van zijn betrekking als onderwijzer te Schoonebeek In 1860.

 

  

‘t Is haast zevenveertig jaren

Dat ik Schoonebeek betrad

Onder vreugde en bezwaren

Hier mijn post heb opgevat

Om de jeugd te onderwijzen

En daarmee ben voortgegaan

'k Moet God danken, loven, prijzen

Die mij zo heeft bijgestaaan

Hij wou mij gedurig sterken

Zo dat ik bij Hem hulpe vond

En ik steeds met lust mogt werken

Zelfs ook tot op deze stond

'k Zal U nu niet meer geleiden

Als een onderwijzer het kind

Neen ik zal nu van U scheiden

Als U meester, niet als vrind.

't Scheiden van U en van ’t werken

Is mij een aandoenlijk uur

Doch ik hoop, God zal mij sterken

't Is toch onder Gods bestuur.

'k Moet ook tevens blijde wezen

Dat ik zo een reeks van tijd

Hier de jeugd heb onderwezen

Voor den dood nog ben bevrijd.

'k Wens nu dat God zijnen zegen

Over al 't geleerde geeft

En gij allen op uw wegen

Naar Gods wijze wetten leeft.

Leert toch veel aan God te denken

Denkt, dat hij U ziet en hoort.

Let gedurig op zijn wenken

Ja let altijd op Gods woord.

Bidt God, dat hij U vergeve

Alles wat gij hebt misdaan

Dat elk uwer voor Hem leve

Neemt ook Jezus Christus aan

Als uw Heiland, Heer en Koning

Die voor zondaars 't leven gaf.

Plaats bereid in 's vaders woning

Ons bevrijden wil van straf.

Mogt gij zo uw tijd besteden

Tot uw nut en tot Gods eer

't Leven wordt eens afgesneden

En wij zijn op aard niet meer.

Jezus zal de wereld richten

Hoe de boze beef of schrik

Die voldeed aan zijne plichten

Vreest voor Hem geen ogenblik

Eeuwig dan bij God te wonen

0 wat zal dat zalig zijn

God zal dan met vreugde kronen

Die zijn trouwe dienaars zijn.

Mocht hij daartoe mede werken

Die mijn plaats bekleden zal

‘k Wens, dat God hem moge sterken

Zodat hij dan bovenal

U tot deugd zocht op te leiden

En hij steeds met waakzaamheid

Door zijn leer en voorbeeld leiden

U tot uwen plicht geleid.

Wilt gehoorzaamheid bewijzen

Aan de lessen die hij geeft

Zodat hij bij ’t onderwijzen

Ook aan U genoegen geeft.

Bidt den Heer om zijnen zegen

Bidt dat hij U sterkte geeft

Om te wandelen in zijn wegen

En gij dankbaar voor hem leeft.

God zal dan uw werk bekronen

Dan rijpt gij voor eeuwigheid

God zal in uw harten wonen

En gij wordt dan voorbereid

Voor dat eeuwig zalig leven

Dat den vromen Godsvriend wacht

Jezus zal dat leven geven

Aan elk, die zijn plicht betracht.

A. Kuipers

 

Albert Kuipers was schoolmeester en koster te Schoonebeek

Hij was geboren te Dalerveen 10 Maart 1793 Overleden te Schoonebeek 16 Juli 1863

Ter aarde besteld te Schoonebeek 21 Juli 1863

 

Tekst 1 Samuel 25 .1 Samuel stierf. Toen kwam geheel Israel bijeen, bedreef rouw over hem en begroef hem in zijn huis te Rama. En David ging op weg en trok naar de woestijn Paran.

 

 

www.oud-schoonebeek.nl