Waschopsneugen

Uit emmer courant 6 maart 1931

 

Historisch Emmen Door H.J.Buiskool Nw Weerdinge

 

Langer dan het “wasschups neugen”hield het “bruid opeisen”stond bij het volksfeest in Weerdinge in de zomer van 1930 was een der grootste attracties de “wasschupswagen”en Derk Schepers eiste voor zijn vriend Geert Kuiper (Geert Mulder) diens bruid Jobkien Snijders (Jobkien Jansen) op onder het uitspreken van het volgende Riemsel

 

Zeg vrienden wat is dit?

Wat zijn dat nu voor knepen?

Waarom onze paarden nu

Bij toom en bit gerepen?

Zeg wat geloof is dat?

Ik zou het haast niet weten

Is dat confessioneel

Of zal ’t modern heten

Maar wat geloof ’t ook zij

Ik acht het ’t rechte niet

Omdat gij toch geen spoor

Van liefde aan ons biedt

En bij het recht geloof

Daar moet ook liefde wonen

Dat moet de mens gewis

Door zijn daden tonen

Maar liefde hebt gij niet

Dan zoudt gij ons beminnen

Dan deedt gij uw deur wel open

En liet on zeker binnen

Zoo doen wij immers nooit

Bij ons mijn waarde vrinden

Daar kan ieder voor een poos

Altijd een schuilplaats vinden

En gij doet zoo met ons

En laat ons buiten staan?

Doet vrij uw deur maar open

En laat ons binnen gaan

Of is het maar alleen

Dat gij uw deuren sluit

Dat gij eens weten wilt

Wat onze komst beduidt?

Wat onze komst hier is

Dat zal ik u bekennen

Wij komen hier van Weerding

Wel uit de gemeente Emmen

En wat onze boodschap is

Dat zult gij ook wel weten

Wij komen hier met Geert Mulder

Hier in deze waag gezeten

Wij zoeken hem een bruid

Ja hopen een te vinden

Waarmee hij zich deze dag

Mag in het echt verbinden

Mij dunkt wij hebben ons

Aan ’t rechte huis vertoond

En daarom vraag ik u

Of hier Hendrik Jansen woont

En verder vraag ik u

Uw antwoord zij gereed

Is hier dan ook een bruid

Die Jobkien Jansen heet (Ja)

Geen nood dan bruidegom

Goddank wij zijn terecht

Uw bruid is in dit huis

Dat hebben zij ons gezegd

Ja vrienden, o die taal

Staat ons zoo heerlijk aan

Haal eerst een frisse dronk

Eer dat wij verder gaan

Is hier een jonge bruid?

Ik heb haar nog niet vernomen

Laat dan de jonge bruid

Hier eens te voorschijn komen

Zag bruid zo vraag ij u

En zeg mij eens de reden

Wenscht gij met Geert mulder

Vandaag in den echt te treden (Ja)

Nu wilt dan afscheid nemen

Van vader en van moeder

Van al uw vrienden hier

Van zuster en van broeder

Die taal klinkt zeker hard

Voor u o jonge bruid

Want gij trekt zo terstond

Uw ouders zal dit ook

Ten diepe droefheid strekken

Dat zij nu zien haar kind

Gaat uit haar huis vertrekken

Een kind een lieveling

Moet van haar ouders scheiden

O, wat een harde zaak

Voor kind en ouders beiden

Maar ’t is niet of gij scheidt

Voor altijd van hem af

En gij hun lijk thans volgt

Tot naar het eenzaam graf

Was ’t zo met u gesteld

Dan baat het veel verdriet

Maar nu, o jonge maagd

Acht men uw scheiden niet

Daarom houd goeden moed

O maaagd, en treur niet meer

Gij vindt ook steeds weer

Zij zijn ook zeker wel

Met ue komst voldaan

En nemen u zo graag

Als kind en lieveling aan

En denken ’t is Gods wil

Die u van hier doet scheiden

Hij wil u zeker ook

Tot in de echt geleiden

Hij wil dat aan een man

Een vrouw ook wordt gegeven

Want anders was Adam

Ook wel alleen gebleven

Maar neen dat deed hij niet

God schonk uit liefde en trouw

Okk ja niet lang na hem

Hem ook een schone vrouw

En zo wil Hij ook nu

Aan dezen jongling   geven

Nu wens ik dan dat gij

In vreugd met hem moogt leven

O ja, ineens gezegd

Eer dat ik nu besluit

Nu wens ik het allerbest

U bruidegom en bruid

Wat wenscht gij meer van mij?

Nu ’t is dan ons behagen

Dat gij ons binnen laat

Met paarden en met wagen

En gij nieuwschierig volk

Hoe staat gij zo te kijken

Hebt gij geen werk in huis

Om daar de tijd te slijten?

 

 

www.oud-schoonebeek.nl