1847 Gedeputeerde staten van Drenthe

 

  

Extract uit het Register der

Resolutiën van de GEDEPUTEERDE

STATEN der Provincie DRENTHE.

Dingsdag, den 22 Junij 1847

Gelezen eene missive van Zijne Exelentie den Minister van Binnenlandsche zaken dd 4 dezer no 149, 1e Afdeeling gebiedende een afschrift van Z.M. besluit dd 17 Mei ll no 89, waarbij wordt bepaalt, dat als grensscheiding voor de gemeenten Dalen en Emmen behoort te worden gevolgd de Scheidingslijn tusschen de marke van Noord en Zuid barge ende eigendommen van Schoonebeek en Nieuw Schoonebeek, aangewezen bij vonnis van de Arrondissements Regtbank te Assen van 20e October 1845, en dat mitsdien de Kadastrale perseelen Sectie F no 213 en 215 van de gemeente Dalen in haar geheel tot de gemeente Emmen behooren over te gaan;

Gezien het daarnevens gevoegde exemplaar van de tot die grensscheiding betrekkelijke kaart of schetstekening;

Herzien de resolutie van dit Collegie dd 30 Junij 1846 no 9;

Is goed gevonden Verstaan:

De vorenstaande Koninklijke beschikking ter kennis te brengen van Burgemeester de gemeente Emmen enz, respectievelijk totnarigt en ter mededeeling aan den Gemeenteraad en aan de belanghebbende eigenaren en marktgenoten, met te kennen geving, dat, wanneer exemplaren of kopijen van de bedoelde kaart mogten benodigd zijn, dezelve als dan, tegen teruggave van de kosten van vereaardiging, op aanvrage aan de plaatselijke Besturen zullen gezonden worden.

Voor Extract Conform

De Griffier der staten van Drenthe,

(onleesbare handtekening)  

Aan

Heer Burgemeester

Van Emmen

 

 

 

 

 

 

 

Extract uit het Register der

Resolutiën van de GEDEPUTEERDE

STATEN der Provincie DRENTHE.

Woensdag, den 14 September 1848?

Gelezen het berigt, ter voldoening aan de dispositie van 21 Junij ll no 878? Ingezonden, op een adres en bijlagen van Jan Kremer c.s., mede eigenaars en bestuurders der marke van Noord en Zuid barge, gemeente Emmen, aan deze vergadering verzoekende, het daarheen te wenden, desnoods met voordragt der zaak ter beslissing aan Z.M. den Koning, dat de op den 29 November 1827 daargestelde procisiedele grensscheidingtusschen de gemeenten Emmen en Dalen worde opgeheven en als bepaalde grensscheiding tusschen die gemeenten aan gewezen de scheiding tusschen de marke van Schoonebeek (Dalen) en van Noord en Zuidbarge (Emmen) zoo als die is bepaald bij arrest van het Hoog Geregtshof te ’s Gravenhage van den 18 Mei 1838, in een regtsgeding, tusschen de Marke genoten der gemelde twee marken genooten, en met roeden in het aangewezen op een kaart, nevens dat adres  aanegeligd

Gelet op de mededeelingen, in opgemeld berigt vervat;

Is goed gevonden en verstaan:

Oner weder uitreiking van de overgelegde kaart, aan de Regaestranten, in dispositie op hun adres, te kennen te geven, dat dit Collegie geene termen heeft gevonden, om voor als nog de verlangde verandering van grensscheiding te bevorderen.

En zal afschrift dezer worden verzonden, ten fine als vermeld ook aan de plaatselijke Besturen van Dalen en Emmen, respectievelijk tot informatie.

  Voor Extract Conform

De Griffier der staten van Drenthe,

(onleesbare handtekening) 

Aan

Het plaaselijk bestuur

Van Emmen

 

www.oud-schoonebeek.nl