Kerk Klokken

 

Augustus 1938

 

In het verloopen voorjaar is door onbekende oorzaak de grootste der beide luidklokken der Ned. Herv. Kerk allhier gebarsten. Deze klok dateerde van het jaar 1707 en vertoonde een randschrift, grootendeels in het Latijn gesteld. Bedoeld rand schrift luidde: "Os mihi semper hians et pendens ferrea lingua est vox nulla est nisi prodita verberibus". V.D.M. Jacobus Hardeberg in de tit pastor tot Schoonebeeck. Titti Goossens me fudit moneo 1707”.

De vertaling hiervan luidt: “Ik heb een altijd gapende mond en een hangende ijzeren tong en ik geef geen geluid tenzij ik geslagen wordt” (letterlijk: ik heb geen stem, tenzij deze voortgebracht wordt door slagen). V.D.M. is: Veribi Divini Minister (Bedienaar des Goddelijken Woords), Jacobus Hardeberg in de tit pastor lot Schoonebeec'k (in dien tijd predikant te Schoonebeeck). Titti Goossens goot mij in 't jaar 1707.

Aan de bekende kIokkengieterij van de firma van Bergen werd door de heeren Kerkvoogden der Ned. Herv. gemeente alhier opgedragen de gebarsten klok - wier stem totaal gebroken was - te hergieten en daarbij het oude randschrift weer aan te brengen. Genoemde firma heeft zich zeer voortreffelijk van deze opdracht gekweten en werd de klok Donderdag (4 Aug.) weer in de toren der Ned. Herv. Kerk opgehangen.

Op de hergoten klok staat thans ook nog vermeld: "Hergoten door van Bergen te Heiligerlee 1938",

Behalve bovengenoemde klok hangt in de toren ook nog een kleinere, die nog ruim 200 jaar ouder is dan de grootste. Deze kleine klok dateert nog uit den tijd van vóór de Reformatie en draagt een randschrift in het Oud - Nederlandsclh, hetwelk luidt: "Jhesus es minen name; int jaer MCCCCCIIII” (Jezus is mijn naam; in het jaar 1504). Onder dit opschrift is als versiering aangebracht een medaillon met daarin de afbeelding van het Kind Jezus, terwijl aan de andere zijde het wapen van Mechelen staat afgebeeld. De klok is dus blijkbaar in Mechelen gegoten. Beide klokken zijn niet bijzonder groot. De grootste is c.a. 60 c.m. hoog en weegt 125 kg. de kleinste ongeveer 100 kg.

 

Omtrent Schoonebeek. Oude Kerk. Boven ingang 1681 en steentje betreffende vernieuwing in 1833. in de kerk zeer oude zerken.

Op den steen: In 1833 N. Galerij - Plafon en - rei Balken gemaakt en de Kap vernieuwd.

Meppelink, J Stokman en H Wilms.

Kerkv.en.

Nieuwe kerk: Eerste steen gelegd 20 Mei 1927 Klokken van 1503 en 1707. De vrij smalle hooge toren doet vreemd aan in dit landschap.

Nieuw Schoonebeek. R.K. Kerk. In ,den toren muurankers onder galmgaten vormend 1855. Drie klokken, één onder, 2 boven hangend, in toren.

 

 

16-02-1943

Op 16 februarI 1943 werden de belde klokken uit de toren gehaald door de Duitsers. Op 24 juni van dat jaar werd de oudste klok, de kleine, door de Duitsers teruggebracht.

Na de oorlog heeft de Kerkvoogdij een nieuwe klok gekocht om de door de Duitsers geroofde klok te vervangen. Op deze klok, waarop het uurwerk werd aangesloten, staat:  "Zo gij mijn stem dan heden hoort, gelooft Gods heil en troostrijk woord". Op de andere zijde van de mantel staat:

Predikant: S. Euverman

Kerkvoogden: R. Wesselink, Azn - H. Gommer Jzn - J.H. Holties Jzn.

Rond de top van de mantel, waar deze het smalst is, staat: Firma Gebr. van Bergen te Midwolda

(me facit A. D. 1950).

 

www.oud-schoonebeek.nl